Lp. Tytuł projektu

Rok

realizacji

Wartość całkowita projektu Wartość dofinansowania Efekty osiągnięte w wyniku ich realizacji
1 KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA ODADÓW ŚCIEKOWYCH W BRANIEWIE 2010 5 916 637,61 zł 2 852 500,00 zł

 

Zagospodarowanie 4 tysięcy ton osadów po przez wytwarzanie nawozu organicznego do stosowania w rolnictwie. Zminimalizowania  uciążliwości oddziaływania gospodarki osadowej na środowisko.

 

2

SAMOCHÓD WUKO „Uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich poprzez budowę sieci ich odbioru z portów i zakup specjalistycznego środka transportu do ich przewożenia oraz utylizacji”

2013   571 864,70 zł   484 555,76 zł

 

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich na obszarze Zalewu Wiślanego należącego do LGR Zalew Wiślany.

 

3

KAMERA INSPEKCYJNA „Ochrona rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni poprzez wczesne określenie stanu technicznego rurociągów za pomocą inspekcji telewizyjnej podziemnych sieci kanalizacyjnych”

2013    96 900,00 zł    82 365,00 zł

 

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez zabezpieczenie rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni przed niekontrolowanym spływem ścieków wskutek awarii sieci kanalizacyjnej na terenie LGR Zalew Wiślany.

 

4 SZKOLENIA ZDZ 2011-2013 -    78 321,35 zł

 

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki

 

5 SZKOLENIA PUP 2014-2019 -    60 276,60 zł

 

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki

 

6 DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY 2014    38 819,09 zł    34 146,34 zł

 

Utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy. Zakup zagęszczarek, przecinarki, pompy szlamowej i młota.

 

7

STACJA UZDATNIANIA WODY – SUW

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”

2015

5 054 754,03 zł

(Wydatki poniesione przez Spółkę)

4 024 572,57 zł

 

Poprawa jakości wody w aglomeracji Braniewo poprzez budowę SUW o wydajności godzinowej 200 m3/h  ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia żelaza i manganu oraz modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków.

 

8

ZSI – ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY 

„Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usługa w obszarze zarządzania mediami”

2017-2018 778 283,00 zł   388 535,00 zł

 

Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

 

9

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW   „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”

2017-2018 1   354 622,43 zł 891 958,30 zł

 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych: 

1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10

- budynek biurowy

- budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny

- budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią

2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26

- budynek administracyjno – biurowy

 

10

Współpraca Transgraniczna Polska – Rosja

2014-2020 – Plany złożenia wniosku

2018-2020 2 500 000,00 zł 2 250 000,00 zł

 

Modernizacja przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowa magistrali między Braniewem a Rogitami.

 

11 LGR „Zalew Wiślany” – zakup urządzenia do przecisków :KRET” 2018   109 568,40 zł     40 000,00 zł

 

Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych.