Dokonania Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie

26.04.1993 r. Rada Miasta Braniewa powołała Spółkę z o.o. Wodociągi Miejskie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10, której obszar działania podstawowego jako jednoosobowej spółki skarbu gminy zawęża się do terenu miasta Braniewa. Dyrektorem jednoosobowego Zarządu został dotychczasowy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Roman Marek Ślifierz.

W ramach inwestycji własnych wymieniono ok. 60% sieci wodociągowych – ul. Kościuszki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Elbląska, Armii Krajowej, Żeromskiego, Sikorskiego, Plac Strażacki, Kromera, Portowa, Plac Wolności, Marynarska i Spacerowa oraz wszystkie ołowiane i większość stalowych przyłączy. Odwiercone zostały cztery nowe otwory głębinowe w Rogitach, na których łącznie z już istniejącymi zastosowano metodę HYDROX polegającą na uzdatnianiu wody w warstwie wodonośnej bez korzystania z energii elektrycznej.

W ramach inwestycji miejskich powstała nowa, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprojektowana przez firmę SWECO z Łodzi, którą Spółka przejęła w 1996r. Ponieważ niemal od początku działania oczyszczalni pojawił się problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych powstających w wyniku pracy oczyszczalni, Zarząd rozpoczął w roku 2008r. działania zmierzające do pozyskania środków na budowę kompostowni.

W kwietniu 2008r. po odejściu na emeryturę Dyrektora Romana Ślifierza, właściciel Spółki powołał uchwałą nowy, dwuosobowy Zarząd, który tworzą Dyrektor Zarządu Bartłomiej Adam Fita oraz Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny Leszek Roman Filipiak.

Nowy Zarząd rozpoczął działanie od wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Spółki. Zmiany te, to wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania w postaci m.in. systemu Controlingu, budżetowania poszczególnych Zakładów Spółki oraz systemów informacji GPS o pracy pojazdów wraz z kontrolą zużycia paliwa jak również systemu GEOSECMA do wyszukiwania istniejących oraz inwentaryzacji nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych który wraz z przenośnym laptopem jest wykorzystywany w terenie. Rozbudowano bazę komputerową Spółki poprzez zakup serwerów i kompleksowego oprogramowania TYTAN ( księgowość - zbyt - materiałówka ) , stare komputery stacjonarne zastępowane są laptopami a monitory lampowe nowoczesnymi, bezpiecznymi ekranami LCD.

W ramach kontynuacji zadania Zarząd powołał zespół do pozyskania środków na budowę Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych. Dzięki wydatnej pomocy Burmistrza Miasta w styczniu 2009r. ruszyła budowa Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych, która współfinansowana ze środków fundacji EkoFundusz w wysokości 2.852.500zł, niskooprocentowanego kredytu BOŚ ( przy pomocy finansowej WFOŚiGW w Olsztynie ) w wysokości 2.334.000zł oraz udziału własnego Spółki w kwocie ok.730.000zł, rozpoczęła działalność w grudniu tegoż roku. Dzięki nowej kompostowni Spółka rozwiązała problem ok.15 tys. ton osadów, które zmagazynowane w lagunach na terenie wysypiska odpadów przerobiono na kompost i wykorzystano rolniczo do produkcji upraw energetycznych. W celu zakończenia tematu gospodarki ściekowej Spółka opracowała P.T. i uzyskała pozwolenie na modernizację oczyszczalni ścieków. Po rocznych staraniach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr 283/11 z dnia 28.07.2011r. wydało Certyfikat na nawóz organiczny pod nazwą "kompost braniewski". Decyzja ta zamknęła problem osadu w Spółce. Od czasu uzyskania certyfikatu po przeróbce na kompostowni osadów ściekowych zamiast odpadu uzyskujemy nawóz organiczny, który chętnie kupują okoliczni rolnicy.

Mając w pamięci problemy przy usuwaniu awarii kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej ( głębokość kolektora ok. 4,5 m usytuowanie w odległości ok. 2,0m od ścian budynków mieszkalnych ), Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu monitoringu telewizyjnego tej sieci i po przeanalizowaniu poddano renowacji bezwykopowej najbardziej zniszczone odcinki o długości sumarycznej około 250mb. W celu umożliwienia wykonania monitoringu we własnym zakresie, zakupiono kamerę inspekcyjną model 6030 firmy G.Drexl w cenie 20.000zł. Dla poprawy bezpieczeństwa monterów wod-kan pracujących w wykopach, zakupiono przenośne obudowy ścian ( szalunki ). Wymieniono częściowo stary tabor transportowy na bardziej nowoczesny, pochłaniający mniej paliwa: Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanałów ProfiJet w zabudowie IVECO, samochód skrzyniowy Ford i samochód wywrotka IVECO - oba z możliwością przewozu brygady pięcioosobowej oraz samochód serwisowy VW Caddy. Zmodernizowano też tabor sprzętowy poprzez zakup koparki JCB i minikoparki JCB wraz z lawetą do jej transportu, do której dokupiono do rozbijania betonów i zmarzliny młot udarowy zasilany z układu hydraulicznego. Aby utrzymać sprzęt i pojazdy w należytej czystości Zarząd zdecydował o budowie dla własnych pojazdów myjni zlokalizowanej na terenie Bazy. Dla bardziej racjonalnego wykorzystania czasu pracowników zakupiono nową automatyczną zgrzewarkę do rur PE do średnicy 250mm oraz elektronarzędzia w postaci wiertarek, młotowiertarek i młotów kujących . Aby móc korzystać z elektronarzędzi w terenie zakupiono agregat prądotwórczy 3,5 kW.

W celu poprawy jakości wody podawanej do sieci miejskiej dokonano odwiertu dwóch nowych otworów głębinowych nr 6 i 7, wykonano renowację otworu studziennego nr 2 oraz opracowano P.T. na kolejne trzy otwory nr 8, 9 i 10.

W grudniu 2014r. podpisano z WFOŚiGW w Olsztynie umowę na dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014. W ramach Projektu Spółka wybudowała w pełni zautomatyzowaną, bezobsługowa Stację Uzdatniania Wody na ujęciu w Rogitach. System łączności radiowej zapewnia możliwość nadzoru i sterowania ujęciem z dyspozytorni przy ul. Szkolnej. Dzięki budowie SUW woda spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach Projektu poddana została również modernizacji Oczyszczalnia Ścieków. Z oszczędności przetargowych doposażono kompostownię w ciągnik i dwie przyczepy, wybudowano odcinek magistrali wodociągowej łączącej Rogity z przepompownią w Braniewie oraz doposażono SUW w układ równomiernego przepływu przez filtry i studnie głębinowe w falowniki do regulacji wydajności poszczególnych pomp. Wartość zadania 5 054 754,03 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 4 024 573,57 zł. Realizacja tego projektu to rok 2015.

Dla umożliwienia badania wody podawanej do sieci , Spółka wyposażyła własne laboratorium w nowoczesny demineralizator oraz spektrofotometr.

Kolejnym zamierzeniem Spółki będzie opracowanie koncepcji i modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie wraz z modernizacją istniejących przedwojennych, podziemnych zbiorników retencyjnych.

W związku ze wzrostem cen paliw na rynku krajowym, Spółka zleciła wykonanie rozbudowy kotłowni o kocioł miałowy wraz podgrzewaniem ciepłej wody na cele Zakładu. Docelowo Zarząd zamierza wykorzystać do celów ogrzewania ciepłej wody energię słoneczną, poprzez zabudowę solarów na dachu budynku kotłowni i zasilanie tą energią podgrzewacza c.w., który jest przystosowany do tej opcji. W celu pozyskania środków na inwestycje własne, Zarząd podjął decyzję na najbliższe lata o maksymalnym korzystaniu z ofert wykonawczych inwestorów zewnętrznych na terenie Braniewa i okolic.

Największym dotychczasowym zleceniem zewnętrznym jest budowa sieci wodnokanalizacyjnych dla obiektu Basenu Miejskiego. Oprócz tego Spółka realizowała zlecenia takie jak: ul. Moniuszki – zasilanie w wodę i odbiór ścieków dla domków jednorodzinnych, ul. Łąkowa – sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg, ul. Ogrodowa - rozdział zasilania w wodę, ul. PCK – przyłącza wod-kan dla „Orlika”, ul. Konarskiego – modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku szkolnym, ul. Fromborska – przyłącze wod-kan dla pawilonu handlowego i przełożenie kanalizacji sanitarnej dla budynku restauracji „Orient”, ul. Królewiecka – kanalizacja sanitarna dla Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 13 – kanalizacja deszczowa. Część ww. zadań Spółka realizowała kompleksowo wraz z opracowaniem projektów technicznych. Poza tym z ramienia inwestora Spółka uczestniczyła w procesie budowy dwóch kolektorów burzowych ( ul. Żeromskiego i Botaniczna-Zielona ) jako Inspektor Nadzoru .Oprócz robót wod-kan Spółka realizuje zlecenia Urzędu Miasta i Spółdzielni „Zatoka” w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych.

W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,w miesiącu sierpniu 2016 roku rozpoczęły się prace nad wybudowaniem nowej studni głębinowej nr 10 w miejscowości Rogity. Wydajność ujęcia, gdzie pracuje 5 studni waha się od 290 m3/h do 310 m3/h. Nowa studnia będzie stanowiła bufor bezpieczeństwa dla zapewnienia stałości dostaw wody dla naszych Odbiorców.

 Dnia 31.08.2016 r. zakończono prace przy budowie nowej studni głębinowej nr 10 w miejscowości Rogity wg „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr10 na terenie ujęcia wód podziemnych w Rogitach k/Braniewa”. Przeprowadzono uzbrojenie studni i zabezpieczenie otworu studziennego obudową studzienną. Badania fizyko – chemiczne wody z nowego otworu studziennego potwierdziły bardzo dobrą jakość ujmowanej wody.

            Bez zakłóceń pracuje również Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach o czym świadczą wyniki badań wody dostępne do wglądu z zakładce JAKOŚĆ WODY na naszej stronie internetowej. Brak jest również zgłoszeń reklamacyjnych ze strony naszych Odbiorców co do jakości wody w wodociągu miejskim, świadczy to o wysokim standardzie usług świadczonych przez naszą Spółkę.

Od 2016 roku nasza Spółka współpracuje z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Braniewie - promocja klasy monter sieci Wod-kan i elektromechanik. Będziemy organizować spotkania w siedzibie Spółki z uczniami klas gimnazjalnych w celu przedstawienia charakterystyki zawodu, możliwości rozwoju i rynku pracy. Celem jest obniżenie średniego wieku pracowników. Istnieje możliwość objęcia najlepszych uczniów programem Spółki, mającym na celu pomoc w edukacji wraz z ewentualnym zatrudnieniem w Spółce.

Cała sieć wodociągowa w mieście Braniewo zostanie w 2018 roku zmonitorowana pod względem szczelności z wykorzystaniem specjalistycznych firm. Potencjalne miejsca wycieków zostaną zlokalizowane i poddane naprawie.

W celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków zostaną poddane przeglądowi i renowacji pompy i mieszadła oraz modernizacja dmuchawy. Nastąpi poprawa jakości ścieku po przez modernizację sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Wojskowym – 500 m oraz modernizacja sieci wodociągowej ok 400 m.

Do końca sierpnia 2018 roku zakończy się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, które w 85% jest dofinansowane ze Środków Unijnych. Będzie to nowoczesny system, który poprawi realizację procedur w Spółce, ułatwi kontrolę kosztów a przede wszystkim ułatwi kontakt z Klientami Spółki. Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych. Po wdrożeniu projektu każdy klient naszej Spółki będzie miał możliwość między innymi:

 1. Akceptacja odczytu elektronicznego. Akceptacja faktury. Zapłata faktury.
 2. Nadanie indywidualnego nr konta rozliczeniowego.
 3. Sprawdzenie salda.
 4. Weryfikacja należności.
 5. Elektroniczna windykacja.
 6. Zgłoszenie awarii.
 7. Weryfikacja legalizacji wodomierzy.
 8. Dostęp do bieżących komunikatów Spółki.
 9. Zamawianie usług komercyjnych drogą elektroniczną.

Wszystkie powyższe możliwości skrócą do minimum czas reakcji naszej Spółki w procesie obsługi klienta.

Spółka będzie realizowała, w ramach programu „Cyfrowy Region” dostawę i uruchomienie systemu monitoringu sieci wodociągowej. Zakres zadania obejmuje realizację centralnego monitoringu sytemu wodociągowego z montażem bateryjnych elektromagnetycznych przepływomierzy dwukierunkowych wraz z rejestratorami do pomiaru i rejestracji przepływu, obsługującego sześć wydzielonych stref, w których zamontowane będzie dziesięć punktów pomiarowych.

Cały system będzie wyposażony w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawi czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.

W połączeniu z nakładkami na wodomierze służącymi do elektronicznego odczytu, program ten w znacznym stopniu poprawi komfort pracy pracowników, bezpieczeństwo mieszkańców oraz wyeliminuje błędy wynikające z dotychczasowego ręcznego wykonywania czynności. Planujemy w 2018 roku objąć odczytem elektronicznym ok 45 % mieszkańców Braniewa.

            W 2018 r. nastąpi realizacja programu unijnego Termomodernizacja Budynków: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”, który w 80%  jest dofinansowany ze Środków Unijnych. Projekt ma na celu poprawę estetyki firmy oraz oszczędność energetyczną, poprzez do cieplenie budynków. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynków użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych. Programem będą objęte cztery budynki: budynek biurowy, budynek magazynowo – warsztatowo - socjalny, budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią zlokalizowane w Braniewie przy ul. Olsztyńskiej 10 i budynek administracyjno – biurowy ul. Przemysłowa 26.

Dnia 7 lutego 2018 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych” w Olsztynie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panem Mironem Sycz i Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel : „Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych”. Projekt będzie zrealizowany do listopada 2018 roku.

            Wartość projektu wynosi 109 568,40 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 40/100), współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

Dążymy do tego, aby stać się wzorcowym przedsiębiorstwem, spełniającym rosnące wymagania naszych klientów, przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne oraz warunki pracy poprzez:

 • zapewnienie stabilności finansowej Spółki,
 • nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz objęcie usługami kolejnych obszarów,
 • wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,
 • rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,
 • stworzenie silnego, kompetentnego i skutecznego zespołu pracowników dążących do stałego doskonalenia zawodowego,
 • systematyczne doskonalenie systemów zarządczych,
 • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
 • niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,
 • systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców miasta Braniewa,
 • podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa.

Spółka Wodociągi Miejskie posiada ugruntowaną pozycję wśród odbiorców usług. Sytuacja ekonomiczna Spółki jest bardzo dobra, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Dalsze dążenia Spółki zapewnią w przyszłości, wysoki poziom świadczonych usług i sprzedawanych produktów, zadowolenie mieszkańców miasta Braniewa oraz pracowników zatrudnionych w Spółce.

W sierpniu 2017 roku po przejściu na emeryturę Dyrektora Technicznego – Leszka Romana Filipiaka, pełniącym obowiązki Dyrektora Technicznego od 1 września 2017 roku zostaje Jerzy Witkowski.

            Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki przede wszystkim mają na celu być przyjazne dla środowiska oraz mają zaspokoić potrzeby mieszkańców Braniewa i powiatu Braniewskiego poprzez podnoszenie jakości wody oraz obniżenie parametrów ścieku.