Oznaczenie sprawy  ZP  03/2017                                                          Braniewo dnia 03.11.2017r.

OGŁOSZENIE

o postępowaniu na:

dostawę, montaż i wdrożeniestrefowego systemu  monitorowania dystrybucji wody  

w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. Braniewo

o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz.1020 z późn. zm.)  

zwanej w dalszej części ustawą Pzp

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

38420000-5                Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

48000000-8                Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

(W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych
z przygotowaniem ofert przez wykonawców.)

 1. Zamawiający:

 „Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Braniewie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041598, kapitał zakładowy w wysokości 13 441 500,00 zł, REGON 170164333, NIP 582 000 30 23.

ul. Olsztyńska 10,

14-500 Braniewo,

woj. warmińsko-mazurskie,

tel./fax (55) 644 24 17,

Konto 28 8313 0009 0036 9152 2000 0010

adres strony internetowej: www.wmbr.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy Pzp, a także wydanych na podstawie ustawy Pzp rozporządzeń wykonawczych. Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp.

 1. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożeniestrefowego systemu monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez zamawiającego.
  2. Zakres zadania obejmuje realizację centralnego monitoringu systemu wodociągowego z montażem bateryjnych elektromagnetycznych przepływomierzy dwukierunkowych wraz z rejestratorami do pomiaru ciśnienia i rejestracji przepływu, obsługującego sześć wydzielonych stref t.j.:
 2. wykonanie koncepcji opracowanej w oparciu o wytyczne zawarte opisie przedmiotu zamówienia,
 3. wykonanie projektów budowlanych i technicznych pełnobranżowych i projektu oprogramowania dedykowanego, który powinien zawierać minimum:
  • mechanizm zgłaszania i usuwania usterek, awarii wdrożonych rozwiązań,
 1. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, wdrożenie systemu monitoringu, testowanie i sprawdzenie poprawności działania,
  1. Usługi szkolenia i sprawowania serwisu w okresie gwarancyjnym.
   1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do  SIWZ.
 2. SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: .

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania Zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 18.08.2018 r.

8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

a)  posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

b)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł;

2)    zdolności technicznej lub zawodowej;

       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje co najmniej 3 dostawy polegające na dostawie, montażu i wdrożeniustrefowego systemu monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.  Wykonawca w sytuacji opisanej w ust. 2 musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

1)    wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2)    w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3)    w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.                              W szczególności warunki, o których mowa w Rozdziale 5, pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) i ppkt. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a)    dla pkt. 1 ppkt. 1)  lit. a) – w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej dopuszcza się sumowanie;

b)    dla pkt. 1 ppkt. 2) – w zakresie posiadania wymaganej zdolności zawodowej nie dopuszcza się sumowania dostaw i usług różnych podmiotów nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu zdolności zawodowej – jeden z wykonawców winien wykazać spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej.

 1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy.
 2.  Ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 3.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamó
 4. Wysokość wadium ustala się w kwocie .
  1. Kryteria oceny ofert:

- kryterium ceny (KC): …………………………………………………... 60 %

- kryterium okresu gwarancji (KG): ………………………..….…….....  40 %

(w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy)

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego „Wodociągi Miejskie - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo,
w sekretariacie (I piętro), codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017 r. o godz. 12:00.

12. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego „Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Olsztyńska 10,

14-500 Braniewo, sala konferencyjna (parter).

 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 3.  Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

   - Stanisław Misiuk,   tel.0-55 644 24 17 lub 662 106 713.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ ZP 03.2017 pdf 686.94 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 1 do SIWZ ZP 03.2017 docx 65.54 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 1 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 446.79 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 2 do SIWZ ZP 03.2017 docx 60.66 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 2 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 394.19 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 3 do SIWZ ZP 03.2017 docx 62.75 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 3 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 399.67 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 4 do SIWZ ZP 03.2017 docx 59.23 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 4 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 353.66 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 5 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 426.36 KB Ewelina Rosa
Zał. nr 6 do SIWZ ZP 03.2017 pdf 294.07 KB Ewelina Rosa