Braniewo, dnia 07.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: ZPO-ZWiK-02-09-2016.

Nazwa i adres Zamawiającego:

„Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

ul. Olsztyńska 10,

14-500 Braniewo,

zarejestrowana w KRS pod numerem 0000041598,

REGON:     170164333,

NIP:           582-000-30-23

telefon: (055) 644 24 17, faks (055) 644 24 17,

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164 ) - wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Pzp.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

I. Przedmiot zamówienia.

I.1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu wraz z układem technologicznym Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie.

I.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji.
 2. Dokonanie niezbędnych uzgodnień.
 3. Uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych dla zapewnienia kompletności wykonywanej dokumentacji projektowej.
 4. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - jeżeli dotyczy.
 5. Opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany.
 6. Opracowanie projektu budowlanego, obejmującego wszystkie wymagane branże budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 462 ) w szczególności w zakresie opisanym w Załączniku Nr 2 do niniejszej SWZ wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji oraz oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
 8. Opracowanie projektu wykonawczego, obejmującego wszystkie wymagane branże budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz.1129) w szczególności w zakresie opisanym w Załączniku Nr 2 do niniejszej SWZ wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji. Dokumentację projektową należy wykonać po 5 egzemplarzy w wersji papierowej.
 9. Projekty winny zawierać inwentaryzację istniejącego uzbrojenia podziemnego.
  1. Opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz.1129 ), Specyfikację techniczną i przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.
  2. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – po 2 egzemplarze w wersji papierowej.
  3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), dokumentację kosztorysową należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.
  4. Opracowanie kosztorysów ślepych - po 2 egzemplarze w wersji papierowej.
  5. Zarchiwizowanie na płytach CD ROM lub innych nośnikach elektronicznych kompletnej dokumentacji projektowej wymienionej w ppkt. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) w plikach o formatach źródłowych  [ *.docx, *.xls, *.dwg ].
  6. Zarchiwizowanie na płytach CD ROM lub innych nośnikach elektronicznych w formacie *.pdf materiałów przetargowych służących do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją wykonaną w ramach przedmiotu zamówienia.
  7. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin obiektu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający umożliwia wykonanie wizji lokalnej obiektu w godz. 700 - 1500 w dni robocze. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.
  8. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.
  9. Złożony przez Wykonawcę projekt - zakres i forma - musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.
  10. Projekt modernizacji powinien przewidywać prowadzenie prac przy realizacji zadania w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody do Odbiorców.
  11. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem - w tym opinie, pomiary, itp.
  12. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.
  13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane - bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  14. Wykonawca nie może zlecić wykonania zadania lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

I.3. Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej.

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

II. Kod CPV.

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

III. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. Terminy wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji – do 30.11.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Zamawiający wymaga spełnienia n/w warunków udziału w postępowaniu:
 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, t.j. musi wykazać, że w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum dwie usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością ( minimum 50 000,00 zł brutto każda ) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
 3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
  z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone
  w rozdziale VII niniejszej SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
   Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.
 5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego zwarunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

VI. Kontakt z Zamawiającym.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego                                od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 :

- w zakresie proceduralnym:

  Specjalista ds. zamówień publicznych - Stanisław Misiuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w zakresie rozwiązań projektowych:

  Dyrektor Techniczny - Leszek Filipiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                  

Adres strony internetowej, na której udostępniono treść niniejszego zapytania wraz z załącznikami: www.wmbr.pl

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.
 3. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” ( Załącznik nr 1 ). Wszystkie zapisane strony oferty i załączników winny być podpisane lub parafowane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Firmy Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę.
 4. Cenę należy podać w PLN. Podana cena będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Do oferty należy do łączyć:
 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1) niniejszej SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wykaz usług, wykonanych w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający dane dotyczące wykonania usług polegających na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością ( minimum 50 000,00 zł brutto każda ) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę według Załącznika nr 3 do niniejszej SWZ.
 8. Dokumenty ( opinie, protokoły odbioru itp. ) potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2) określające, czy usługi te zostały wykonane                 w sposób należyty, zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
 9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę min. 100 000,00  zł.
 10. Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy (Załącznik nr4).
  1. Ofertę należy złożyć w jednej z dopuszczonych przez Zamawiającego form:
 11. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Zamawiającego na adres: Wodociągi Miejskie - Spółka z o. o., ul. Olsztyńska 10, 14 - 500 Braniewo, z dopiskiem:                         Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przepompowni Wody Pitnej w Braniewie”.
 12. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  1. Oferty złożone w wersji elektronicznej należy dostarczyć w oryginale w ciągu 48 godzin od upływu terminu składania ofert.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2016 r. o godz. 1200.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Termin otwarcia ofert: 21.09.2016 r. godzina 1230 w siedzibie Zamawiającego w sali narad - parter przy wejściu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami:          

1) kryterium najniższej ceny brutto z wliczonym podatkiem VAT:  100 %

Sposób wyliczenia punktów oferty:

            Cmin

Wi = --------- x 100 pkt.

            Ci

gdzie:  

Wi  - ilość punktów oferty badanej

Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert Wykonawców

Ci - wartość ceny brutto badanej oferty.

X. Sposób oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy.

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Informację o wyborze Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, Zamawiający ogłosi                    na stronie internetowej . Jednocześnie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym                       do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 4. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XIII. Zmiana umowy.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

  1. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
  3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XV. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.

2. Załącznik nr 2 - Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej.

3. Załącznik nr 3 - Wzór Wykazu wykonanych usług.

4. Załącznik nr 4 - Wzór Umowy.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 wrzesień 2016 13:24 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 wrzesień 2016 13:31 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 wrzesień 2016 13:39 Super User