Braniewo, dnia 28.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: ZPO-ZWiK-01-04-2017.

Nazwa i adres Zamawiającego:

„Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

ul. Olsztyńska 10,

14-500 Braniewo,

zarejestrowana w KRS pod numerem 0000041598,

REGON:           170164333,

NIP:     582-000-30-23

telefon: (055) 644 24 17, faks (055) 644 24 17,

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164 ze zm. ) - wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2017 r. o godz. 1100.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

I. Przedmiot zamówienia.

I.1. Nazwa zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch ulicach miasta Braniewa                  – w ulicy: Botanicznej i Nadbrzeżnej.

I.2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bezwykopowej renowacji kanału sanitarnego, polegającej na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału wkładu elastycznego z tkaniny technicznej nasączonej żywicami utwardzanymi termicznie lub promieniami UV o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2 kN, w następującym zakresie rzeczowym:

a) w ul. Botanicznej - jeden odcinek kanału sanitarnego z rur kamionkowych o średnicy 200 mm, na długości 32 mb,

b) w ul. Nadbrzeżnej - dwa odcinki kanału sanitarnego z rur kamionkowych o średnicy 500 mm, na długości 43 i 72 mb ( łącznie 115 mb ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

Wykonawca nie może zlecić wykonania zadania lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był co najmniej 5 - letnią gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

II. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Terminy wykonania zamówienia.

Wykonawca rozpocznie prace po protokolarnym przejęciu placu budowy od Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji – do 60 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Zamawiający wymaga spełnienia n/w warunków udziału w postępowaniu:
 2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, t.j. musi wykazać, że w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum dwie roboty budowlane, których przedmiotem była modernizacja sieci kanalizacji                      o średnicy min. 500 mm, metodą rękawa o wartości co najmniej 80 000,00 zł netto każda.
 4. Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanymi osobamiw specjalności sieci sanitarnych                    do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów                     na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykonawca w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownego oświadczenia,                      w którym określi:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego innego podmiotu,
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
 3. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym innym podmiotem,
 4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
  1. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
  2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
   z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone
   w rozdziale VII niniejszej SWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
                       Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.
  3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału                                   w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

V. Kontakt z Zamawiającym

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego                                od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 :

- w zakresie proceduralnym:

  Specjalista ds. zamówień publicznych - Stanisław Misiuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- w zakresie rozwiązań projektowych:

  Dyrektor Techniczny - Leszek Filipiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                  

Adres strony internetowej, na której udostępniono treść niniejszego zapytania wraz z załącznikami: www.wmbr.pl

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.
 2. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” ( Załącznik nr 1 ). Wszystkie zapisane strony oferty i załączników winny być podpisane lub parafowane                          przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Firmy Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę.
 3. Cenę należy podać w PLN. Podana cena będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy określone art. 632 § 1 K.C.
 4. Do oferty należy do łączyć:
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1) niniejszej SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert,              a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający dane dotyczące realizacji co najmniej dwóch robót, których przedmiotem była modernizacja sieci kanalizacji                        o średnicy min. 500 mm, metodą rękawa o wartości co najmniej 80 000,00 zł netto każda, sporządzony przez Wykonawcę według Załącznika nr 3 do niniejszej SWZ.
 7. Dokumenty ( opinie, protokoły odbioru itp. ) potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2) określające, czy roboty te zostały wykonane               w sposób należyty, zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone
 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( Załącznik nr 4 ) do niniejszej SWZ zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem żew wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
 9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca                        jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 z przedmiotem zamówienia, na sumę 500 000,00  zł.
 10. Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy ( Załącznik nr 5 ).
 11. Opis sposobu przeprowadzenia renowacji kanalizacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia:

-      opis technologii robót,

-      wykaz używanych materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi ich zastosowanie                              w budownictwie,

-      opis sposobu prowadzenia robót ( harmonogram, załącznik graficzny obrazujący kolejność robót ).

  1. Ofertę należy złożyć w jednej z dopuszczonych przez Zamawiającego form:
  2. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, w sekretariacie Zamawiającego na adres: Wodociągi Miejskie - Spółka z o. o., ul. Olsztyńska 10, 14 - 500 Braniewo”, z dopiskiem:                         „Oferta na renowację bezwykopową kanalizacji sanitarnej w Braniewie 2017 r.”.
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   1. Oferty złożone w wersji elektronicznej należy dostarczyć w oryginale w ciągu 48 godzin od upływu terminu składania ofert.
   2. Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2017 r. o godz. 1100.
   3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   4. Termin otwarcia ofert: 12.05.2017 r. godzina 1130 w siedzibie Zamawiającego w sali narad - parter przy wejściu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował sięnastępującymi kryteriami:          

1) kryterium ceny (KC): …………………………………………………………...  90 %

2) kryterium długości okresu gwarancji (KG): ………………………..….…... 10 %

     (w przedziale od 60 miesięcy do 120 miesięcy)

Sposób wyliczenia punktów oferty:

a) cena wg zasady im mniej tym lepiej

b) okres gwarancji wg zasady im więcej tym lepiej

Wyznaczenia wartości punktów dokonywane są następująco:

1) dla kryterium ceny (KC):

 

            Cmin

WKCi = --------- x 0,90 x 100 pkt.

            Ci

gdzie:  

WKCi- ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny

Cmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców

Ci - wartość ceny badanej oferty

2) dla kryterium długości okresu gwarancji (KG):

 

             Gi

WKGi = --------- x 0,10 x 100 pkt.

            Gmax

gdzie:  

WKGi - ilość punktów oferty badanej w kryterium długości okresu gwarancji

Gmax - wielkość najwyższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert Wykonawców

Gi - wielkość okresu gwarancji badanej oferty

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy, zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 120 miesięcy, natomiast w przypadku wyznaczenia                  przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.

Sposób wyliczenia punktów oferty (P):

            Wi = WKCi + WKGi

gdzie:

Wi     - ilość punktów oferty badanej

WKCi - ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny

WKGi - ilość punktów oferty badanej w kryterium długości okresu gwarancji.

IX. Sposób oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy.

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Informację o wyborze Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa, Zamawiający ogłosi na stronie internetowej . Jednocześnie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 4. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Zmiana umowy.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w zakresie:

 1. Zmiany technologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych               w niniejszym postępowaniu, jeżeli: realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstania dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
 2. Zmiany w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następstwie zaistnienia co najmniej jednej z n/w przyczyn: 

-      przedłużenia wykonania robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

-      działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia,

-      szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,

-      zmian dokumentacji projektowej, technologii,

-      wystąpienia robót zamiennych,

-      siły wyższej.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Stron umowy, wyrażoną na piśmie,  pod rygorem nieważności.

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  1. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.

2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 3 - Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych.

4. Załącznik nr 4 -WzórWykazu osób.

5. Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.

..................................................................

(data i podpis Prezesa/Dyrektora/ Zarządu Zamawiającego)