OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

 SPECJALISTYCZNEGO STAR 1142

 1. SPRZEDAJĄCY:

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

ul. Olsztyńska 10,

14-500 Braniewo, ,  

tel./fax (55) 644 24 17,

NIP 582 000 30 23.

Osoby upoważnione do kontaktu oferentami w dni robocze pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 :

  - w zakresie proceduralnym:

- Stanisław Misiuk,  kom. 662 106 713, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  - w zakresie zagadnień technicznych:

- Krystian Furtak, kom. 600 411 063; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1.  OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalistyczny m-ki STAR,

- wersja/typ 1142 (beczkowóz),

- nr fabryczny SUS1142CFV0013317

- rok produkcji 1997,

- silnik 6-cio cylindrowy o pojemności 6842 cm3 z zapłonem samoczynnym,

- moc silnika 110/150 KW/KM,

- samochód aktualnie wycofany z eksploatacji. Dopuszczony do ruchu po drogach publicznych do dnia 18.06.2014r. stan licznika 77 050 km; pojazd wymaga naprawy.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć i zweryfikować stan techniczny w Wodociągach Miejskich Sp. z o.o. przy ulicy Olsztyńskiej 10 w Braniewie w obecności pracownika WM, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (55) 644 24 17 w 14;  600 411 063 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 1. CENA WYWOŁAWCZA:

Cena wywoławcza wynosi: 6 750,00 zł brutto ( słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 0/100 zł).

Sprzedający wystawi fakturę VAT 23%.

 1. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferta ma być sporządzona wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. W ofercie należy podać cenę brutto za zakup przedmiotu ogłoszenia, która nie może być niższa niż cena wywoławcza. Oferty zawierające cenę niższą niż cena wywoławcza będą odrzucone.
  3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną brutto.
  4. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą ceną Sprzedający wyznaczy termin i miejsce składania dodatkowych ofert dla Oferentów, którzy złożyli dane oferty (o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo).
  5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  1. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę należy złożyć w:

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie

ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo I piętro (sekretariat).

 W terminie do dnia 19.09.2019 r. o godz. 11:00.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Sprzedaż samochodu STAR”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r. o godz. 11.15 w siedzibie Sprzedającego – Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie, ul. Olsztyńska 10 w świetlicy (parter).
 3. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną przed terminem ich składania. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 4. Oferta po złożeniu nie podlega zmianie.
 5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę w tym postępowaniu.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
 2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Kupującemu zostanie wystawiona faktura VAT.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić (przelewem na konto Sprzedającego) kwotę nabycia przedmiotu postępowania zgodnie z terminem podanym na fakturze (7 dni).
 4. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego należności za fakturę.
 5. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zakupu, Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
FotoSTAR.pdf pdf 806.97 KB Super User
Formularz ofertowy .doc doc 32.00 KB Super User
Formularz ofertowy .pdf pdf 221.72 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 wrzesień 2019 21:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 13 wrzesień 2019 00:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 wrzesień 2019 13:55 Super User