Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. Jak podkreśla WHO ryzyko dla zasobów wody związane z występowaniem choroby COVID-19 jest niskie. Jednocześnie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych metody uzdatniania wody, w szczególności z zastosowaniem chloru, będą pomocne przy ewentualnej dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2.

     Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

     WHO zaleca przestrzeganie przez pracowników przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych standardowych praktyk ochrony zdrowia i higieny osobistej, takich jak np. częste mycie rąk (z użyciem mydła i wody bądź z użyciem środka na bazie alkoholu) oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi rękami.