Dnia 14.03.2017 roku w siedzibie Naszej Spółki odbyło się spotkanie poświęcone środkom finansowym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. Spotkanie otworzył i przywitał gości Prezes Spółki Pan Bartłomiej Fita. W spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Monika Trzcińska wraz z Panem Jerzym Butkiewiczem. Po stronie polskiej Naszym partnerem jest gmina Budry, więc nie zabrakło również przedstawicieli w/w gminy. Ze strony rosyjskiej obecni byli przedstawiciele administracji rosyjskiego Czerniachowska.

Trójka przyszłych beneficjentów stara się o 90 % dofinansowania przeznaczonego na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2,5 mln euro. Uczestnicy spotkania skupili się na omówieniu bieżącej sytuacji realizacji projektów wykonawczych.

Przypomnijmy, iż Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie w ramach projektu planuje budowę nowej sieci wodociągowej oraz modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej. Gmina Budry zamierza wybudować sieć wodociągową oraz zmodernizować stację uzdatniania wody w miejscowości Olszewo Węgorzewskie. Partner rosyjski dąży do budowy czterech oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w mniejszych miejscowościach położonych w pobliżu Czerniachowska.

W przypadku uzyskania dotacji mieszkańcy Braniewa otrzymają w pełni zautomatyzowaną przepompownię wody pitnej, co wiązać się będzie z niezawodną dostawą wody z ujęcia wód podziemnych w Rogitach. Po modernizacji przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej uzyska się również oszczędności zarówno w ilości dystrybuowanej wody jak i w zużyciu energii elektrycznej.

Dnia 23.02.2017 r. odbyło się w siedzibie Naszej Spółki spotkanie zorganizowane we współpracy z firmą RURGAZ z Lublina. Firma RURGAZ zaprezentowała swoje wyroby tj. rury ciśnieniowe RC MULTIsafe®: jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe oraz RC MAXIprotect®. Spotkanie otworzył i gości przywitał Członek Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie, Dyrektor Techniczny Pan Leszek Filipiak. W spotkaniu udział wzięło 16 – stu przedstawicieli firm z naszego regionu: Wodociągi Młynarskie Spółka z o.o., Technosan Elbląg, INS-ROD s.c. z Braniewa, Wodociągi Formborskie Spółka z o.o., PWiK Orneta, PWiK Pieniężno, ZGWS Tolkmicko, PUW-K Pasłęk, PGKiM Płoskinia i Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie.

Więcej informacji o produktach firmy RURGAZ na stronie internetowej firmy.

 

 

 

Problem zadłużenia Administracji Budynków Komunalnych wobec wspólnot mieszkaniowych sięga roku 2001, kiedy to dokonano umorzenia długów wszystkim, którzy nie płacili za lokale komunalne i socjalne. Wysokość tego umorzenia wynosiła wówczas około 600 tys. zł. Niestety było to tylko wirtualne umorzenie, ponieważ faktyczne obciążenie wobec wspólnot nie zostało spłacone. Od tamtej pory zadłużenie ABK rosło lawinowo, przez kolejne lata nie podjęto prób spłacania należności, wobec czego wspólnoty przestały realizować swoje zobowiązania wobec dwóch miejskich spółek: Wodociągów i MPECu.

Obie spółki zaciągnęły kredyty na pokrycie strat, ABK jako zakład budżetowy nie było w stanie samodzielnie spłacać zadłużenia, odpowiedzialność za tę sytuację ponosiło miasto. Wszystkie gminy w Polsce borykają się z tymi samymi problemami, spora część mieszkańców po prostu nie płaci za korzystanie z dobrodziejstwa jakim jest mieszkanie komunalne czy socjalne, są to dłużnicy notoryczni, którzy nie podejmują nawet prób wyjścia z trudnej sytuacji.

Braniewo nie jest tutaj wyjątkiem. W roku 2015 podjęliśmy próbę wyjścia z trudnej sytuacji wprowadzając program dobrowolnego odpracowania zadłużenia wobec miasta, przy jednoczesnym zobowiązaniu do regulowania bieżących należności. Spora część mieszkańców skorzystała z tej możliwości i podjęła się odpracowania swoich długów. Rejestr prac prowadzi w imieniu miasta ABK. Jednak nadal pozostaje duża grupa mieszkańców, którzy korzystają z mieszkań, ale nie płacą za nie, obciążając tym samym budżet miasta. Konsekwencje tego ponosimy my, wszyscy mieszkańcy Braniewa, którzy regularnie płacimy swoje zobowiązania, to my płacimy nienaprawionymi chodnikami, dziurami w ulicach itp.. Obecnie wprowadzone zostały restrykcyjne zmiany w podejściu do notorycznych dłużników. Po pierwsze są oni przesiedlani do lokali o gorszym standardzie, po drugie podejmowane są próby egzekucji zadłużenia, a w najgorszym wypadku grozi eksmisja. Tylko konsekwentne i rzeczowe działanie może w tej sytuacji przynieść rezultaty.

W roku 2016 miasto spłaciło ponad 700 tys. zł z całego zadłużenia, zawarte też zostały ugody i porozumienia na kolejne lata na spłatę pozostałego długu, co roku na kwotę ok. 300 tys. zł. Poza tym ABK zobowiązana jest na bieżąco regulować swoje należności oraz prowadzić windykację długów. Zadłużenie miasta to przede wszystkim wyemitowane obligacje, obecnie do spłaty pozostało ok. 11,5 mln zł, ale też należności wobec Agencji Mienia Wojskowego, w tej chwili regulowane na bieżąco oraz zadłużenie ABK wobec wspólnot, do spłaty pozostało prawie 1,8 mln zł. W 2015 roku rozwiązaliśmy problem wieloletniego zadłużenia miasta wobec Agencji Mienia Wojskowego, spłacając kwotę blisko 700 tys. zł (należności niepłacone były od roku 2010) . Zrozumiałym jest, że wierzyciele domagają się swoich pieniędzy w trybie natychmiastowym, nie bacząc na to czy miasto ma zabezpieczone środki w budżecie. Dlatego tak ważne dla mnie było uregulowanie sytuacji i podjęcie zdecydowanych działań, a co za tym idzie uregulowanie sytuacji finansowej miasta. W roku 2016 rozpoczęliśmy spłatę zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych i jeśli współpraca nadal będzie układała się rzeczowo pozbędziemy się i tego zadłużenia.

                                                                                                                           Burmistrz Miasta Braniewa