Informacja!

Ochrona danych osobowych / RODO


Obowiązek informacyjny Spółki Wodociągi Miejskie

Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszej Spółce, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.


Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Miejskie Sp. z o.o., KRS 0000041598, REGON 170164333, NIP 5820003023, z którym może się Pani/Pan kontaktować osobiście i korespondencyjnie w siedzibie Administratora przy ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo, telefon +48 55 644 24 17, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), funkcję pełni Przemysław Wirgowski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z IOD telefonicznie +48 511793443 lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji niedotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z przedstawicielem Spółki prowadzącym Pani/Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).


Źródło danych
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.


Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia zadań powierzonych przez Gminę Miasta Braniewa, polegających na zapewnieniu mieszkańcom ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków, jak również dążenie do rozwoju miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.


Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami obowiązującego u Administratora normatywu kancelaryjnego.


Odbiorcy danych
Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.


Pani/ Pana prawa
1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;


Zgoda na przetwarzanie danych
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i może przyspieszyć kontakt i załatwienie sprawy.


Przekazywanie danych/ Profilowanie
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.