Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

 • Produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
 • Eksploatacja sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych,ich zagospodarowanie oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej.
 • Wykonywanie usług w zakresie: analizy wody i ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej.
 • Remonty w zakresie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiotem działalności usługowej Spółki jest:

Zakład Wod-Kan:

 • kompleksowa obsługa klienta w zakresie wyceny wstępnej projektu i wykonania prac ziemnych i montażowych, dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie wszystkich prac objętych projektem, wystawienie protokołu odbioru technicznego,
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych,
 • wykonanie ekspertyz technicznych w branży wodno-kanalizacyjnej,
 • inspekcja wizyjna samobieżną kamerą przewodów kanalizacyjnych wraz z nagraniem na nośniku elektronicznym,
 • montaż wodomierzy głównych i dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. ogrodowych,
 • plombowanie podejść wodomierzowych,
 • odwadnianie gruntu za pomocą igłofiltrów,
 • świadczenie usługi zgrzewania doczołowego rurociągów PE,
 • usługi z wykorzystaniem urządzenia typu "KRET" do przecisków podziemnych i układania rur o średnicy od 63 mm do 180 mm,
 • usługi z wykorzystaniem przenośnego systemu inspekcji, umożliwiają kontrolę stanu drożności rur i kanałów z wykorzystaniem kamery wysokiej rozdzielczości (pozwalają na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów, przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych).

Logistyka:

 • usuwanie zatorów na sieciach kanalizacyjnych samochodem specjalistycznym ssąco-płuczącym,
 • czyszczenie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych,
 • wynajem koparki JCB 4-CX,
 • wynajem minikoparki JCB,
 • transport samochodem ciężarowym samowyładowczym z żurawikiem HDS,
 • transport samochodami dostawczymi,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 • dostawa wody w zbiornikach 1 000 dm3.

Kompostownia:

 • sprzedaż nawozu organicznego pod nazwa „Kompost braniewski” okolicznym rolnikom (kompost posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • przyjmowanie odwodnionych osadów ściekowych do kompostowania,
 • przyjmowanie odpadów stałych (innych niż niebezpieczne) do kompostowania, w tym skratki i zawartość piaskowników,
 • przyjmowanie odpadów „zielonych”,
 • przyjmowanie innych odpadów po uzgodnieniu z Kierownikiem Kompostowni,
 • świadczenie usługi transportu ciągnikiem rolniczym z przyczepą do osadu oraz transport materiałów strukturotwórczych (słoma, trzcina, siano) przyczepą do przewozu balotów,
 • usługi wykonywane ładowarką New Holland,
 • odbiór osadu odwodnionego własnym transportem „spod prasy” na oczyszczalni ścieków u Zleceniodawcy.

Oczyszczalnia ścieków:

 • przyjmowanie nieczystości płynnych innych niż niebezpieczne po uzgodnieniu z Kierownikiem Oczyszczalni,
 • przyjmowanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dowożonych beczkowozami,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych beczką asenizacyjną z ciągnikiem rolniczym.

Magazyn:

 • sprzedaż materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Wynajem pomieszczeń na działalność usługową, pomieszczeń biurowych oraz sali konferencyjnej z łączem internetowym, projektorem i ekranem.