Lp. Tytuł projektu

Rok

realizacji

Wartość całkowita projektu Wartość dofinansowania Efekty osiągnięte w wyniku ich realizacji
1 KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA ODADÓW ŚCIEKOWYCH W BRANIEWIE 2010           5 916 637,61 zł        2 852 500,00 zł

Zagospodarowanie 4 tysięcy ton osadów po przez wytwarzanie nawozu organicznego do stosowania w rolnictwie. Zminimalizowania  uciążliwości oddziaływania gospodarki osadowej na środowisko.

2

SAMOCHÓD WUKO „Uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich poprzez budowę sieci ich odbioru z portów i zakup specjalistycznego środka transportu do ich przewożenia oraz utylizacji”

2013              571 864,70 zł           484 555,76 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich na obszarze Zalewu Wiślanego należącego do LGR Zalew Wiślany.

3

KAMERA INSPEKCYJNA „Ochrona rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni poprzez wczesne określenie stanu technicznego rurociągów za pomocą inspekcji telewizyjnej podziemnych sieci kanalizacyjnych”

2013                96 900,00 zł            82 365,00 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez zabezpieczenie rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni przed niekontrolowanym spływem ścieków wskutek awarii sieci kanalizacyjnej na terenie LGR Zalew Wiślany.

4 SZKOLENIA ZDZ 2011-2013                    -            78 321,35 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

5 SZKOLENIA PUP 2014-2016                    -            41 995,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

6 DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY 2014                38 819,09 zł            34 146,34 zł Utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy. Zakup zagęszczarek, przecinarki, pompy szlamowej i młota.
7

STACJA UZDATNIANIA WODY – SUW

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”

2015

5 054 754,03 zł

(Wydatki poniesione przez Spółkę)

       4 024 572,57 zł

Poprawa jakości wody w aglomeracji Braniewo poprzez budowę SUW o wydajności godzinowej 200 m3/h  ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia żelaza i manganu oraz modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków.

8

ZSI – ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY 

„Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usługa w obszarze zarządzania mediami”

2017-2018             778 283,00 zł          388 535,00 zł

Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

9

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW   „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”

2017-2018         1   354 622,43 zł         891 958,30 zł

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych: 

1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10

- budynek biurowy

- budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny

- budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią

2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26

- budynek administracyjno – biurowy

10 LGR „Zalew Wiślany” – zakup urządzenia do przecisków :KRET” 2018             109 568,40 zł            39 855,00 zł Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych.
11 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019                    -            18 394,40 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

12 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2020                     -            16 712,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

13 DEZODORYZACJA – Budowa kurtyny antyodorowej na Kompostowni 2020                     -            36 036,58 zł Kurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych.
14 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021                      -             10 312,00 zł Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.
15 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022                         -              15 351, 20 zł Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

                                                                                                                                         

                                                                              Wartość dofinansowania     9 015 610,50 zł