Źródło zasilania w wodę dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) stanowi pięć studni głębinowych z zamontowanymi agregatami pompowymi.
W odniesieniu do wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w wodzie studziennej notowane są przekroczenia zawartości żelaza, manganu i jonu amonowego. Dlatego też technologia pracy stacji została zaprojektowana tak, aby zanieczyszczenia te były usuwane do jak najniższych zawartości.
Istota odżelaziania i odmanganiania wody sprowadza się do przeprowadzenia rozpuszczonych w wodzie związków żelaza i manganu w trudno rozpuszczalne tlenki i wodorotlenki, które następnie zostają zatrzymane w złożu filtracyjnym.
Dla sprawnego przebiegu tych reakcji niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do utlenienia rozpuszczalnych związków żelaza oraz usunięcie powstającego w reakcji dwutlenku węgla zakwaszającego środowisko.
Zaprojektowana i wykonana SUW ma wydajność maksymalną 200 m3/h.
Woda surowa tłoczona jest ze studni do aeratora, do którego równocześnie podawane jest sprężone powietrze. Sprężone powietrze dostarczane jest za pomocą sprężarek. Powietrze wtłaczane jest wraz z włączeniem pompy studziennej. W efekcie kontaktu wody i powietrza w aeratorze następuje utlenienie rozpuszczonych w wodzie związków żelaza oraz częściowe usunięcie powstającego w reakcji dwutlenku węgla oraz innych rozpuszczonych w wodzie gazów. Napowietrzona woda kierowana jest do pięciu filtrów pierwszego stopnia (odżelaziaczy), wypełnionych kwarcytowym złożem filtracyjnym. Woda przepływając przez złoże filtracyjne z góry ku dołowi pozostawia w nim wytrącone wodorotlenki żelaza. Następnie trafia do aeratora II stopnia i do pięciu filtrów drugiego stopnia (odmanganiaczy), wypełnionych katalityczno-kwarcytowym złożem filtracyjnym. Woda przepływając przez złoże filtracyjne z góry ku dołowi pozostawia w nim wytrącone wodorotlenki manganu.
Woda uzdatniona odprowadzana jest do bezciśnieniowych zbiorników Przepompowni Wody Pitnej (PWP) przy ul. Szkolnej oraz do zbiornika wody V=50m3 do płukania filtrów.
Po przejściu przez układ filtracji woda spełnia wszelkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) a w zakresie żelaza i manganu poniżej stopnia oznaczalności.