Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez spółkę „Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

pdfRegulamin2023.pdf 

 

 

Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Czyszczenie kolektora sanitarnego. Osiedle wojskowe. Listopad 2017 r.
Czyszczenie kolektora sanitarnego. Osiedle wojskowe. Listopad 2017 r.
Pracownicy podczas Prezentacji funkcjonowania programu ZSI Sierpień 2017 r.
Pracownicy podczas Prezentacji funkcjonowania programu ZSI Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa. Zespół igłofiltrów odwadniających wykop. Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa. Zespół igłofiltrów odwadniających wykop. Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopu podczas usuwania awarii na kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopu podczas usuwania awarii na kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopów i odwodnienie igłofiltrami. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopów i odwodnienie igłofiltrami. Sierpień 2017 r.
Zapadnięcie chodnika zieleńca na kanalizacji deszczowej po ulewnym deszczu Osiedle wojskowe Sierpień 2017 r.
Zapadnięcie chodnika zieleńca na kanalizacji deszczowej po ulewnym deszczu Osiedle wojskowe Sierpień 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
kompostownia
kompostownia
kopostownia wjazd
kopostownia wjazd
laboratorium
laboratorium
Traktor z przyczepą wykorzystywany do transportu osadu z Oczyszczalni na Kompostownię
Traktor z przyczepą wykorzystywany do transportu osadu z Oczyszczalni na Kompostownię
Maszyny wykorzystywane na kompostowni
Maszyny wykorzystywane na kompostowni
Samochód techniczny.
Samochód techniczny.
stacja uzdatniania wody budynek
stacja uzdatniania wody budynek
stacja uzdatniania wody środek
stacja uzdatniania wody środek
stacja uzdatniania wody
stacja uzdatniania wody
stacja wapnowania
stacja wapnowania
Zdjęcie tortu z okazji XX lecia spółki
Zdjęcie tortu z okazji XX lecia spółki
Oczyszczalnia ścieków pomieszczenie załadunkowe odsączonego osadu do produkcji
Oczyszczalnia ścieków pomieszczenie załadunkowe odsączonego osadu do produkcji "Kompostu Braniewskiego"

Źródło zasilania w wodę dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) stanowi pięć studni głębinowych z zamontowanymi agregatami pompowymi.
W odniesieniu do wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w wodzie studziennej notowane są przekroczenia zawartości żelaza, manganu i jonu amonowego. Dlatego też technologia pracy stacji została zaprojektowana tak, aby zanieczyszczenia te były usuwane do jak najniższych zawartości.
Istota odżelaziania i odmanganiania wody sprowadza się do przeprowadzenia rozpuszczonych w wodzie związków żelaza i manganu w trudno rozpuszczalne tlenki i wodorotlenki, które następnie zostają zatrzymane w złożu filtracyjnym.
Dla sprawnego przebiegu tych reakcji niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do utlenienia rozpuszczalnych związków żelaza oraz usunięcie powstającego w reakcji dwutlenku węgla zakwaszającego środowisko.
Zaprojektowana i wykonana SUW ma wydajność maksymalną 200 m3/h.
Woda surowa tłoczona jest ze studni do aeratora, do którego równocześnie podawane jest sprężone powietrze. Sprężone powietrze dostarczane jest za pomocą sprężarek. Powietrze wtłaczane jest wraz z włączeniem pompy studziennej. W efekcie kontaktu wody i powietrza w aeratorze następuje utlenienie rozpuszczonych w wodzie związków żelaza oraz częściowe usunięcie powstającego w reakcji dwutlenku węgla oraz innych rozpuszczonych w wodzie gazów. Napowietrzona woda kierowana jest do pięciu filtrów pierwszego stopnia (odżelaziaczy), wypełnionych kwarcytowym złożem filtracyjnym. Woda przepływając przez złoże filtracyjne z góry ku dołowi pozostawia w nim wytrącone wodorotlenki żelaza. Następnie trafia do aeratora II stopnia i do pięciu filtrów drugiego stopnia (odmanganiaczy), wypełnionych katalityczno-kwarcytowym złożem filtracyjnym. Woda przepływając przez złoże filtracyjne z góry ku dołowi pozostawia w nim wytrącone wodorotlenki manganu.
Woda uzdatniona odprowadzana jest do bezciśnieniowych zbiorników Przepompowni Wody Pitnej (PWP) przy ul. Szkolnej oraz do zbiornika wody V=50m3 do płukania filtrów.
Po przejściu przez układ filtracji woda spełnia wszelkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) a w zakresie żelaza i manganu poniżej stopnia oznaczalności.

Lp. Tytuł projektu

Rok

realizacji

Wartość całkowita projektu Wartość dofinansowania Efekty osiągnięte w wyniku ich realizacji
1 KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA ODADÓW ŚCIEKOWYCH W BRANIEWIE 2010           5 916 637,61 zł        2 852 500,00 zł

Zagospodarowanie 4 tysięcy ton osadów po przez wytwarzanie nawozu organicznego do stosowania w rolnictwie. Zminimalizowania  uciążliwości oddziaływania gospodarki osadowej na środowisko.

2

SAMOCHÓD WUKO „Uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich poprzez budowę sieci ich odbioru z portów i zakup specjalistycznego środka transportu do ich przewożenia oraz utylizacji”

2013              571 864,70 zł           484 555,76 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez uregulowanie gospodarki wodami zaolejonymi z łodzi rybackich na obszarze Zalewu Wiślanego należącego do LGR Zalew Wiślany.

3

KAMERA INSPEKCYJNA „Ochrona rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni poprzez wczesne określenie stanu technicznego rurociągów za pomocą inspekcji telewizyjnej podziemnych sieci kanalizacyjnych”

2013                96 900,00 zł            82 365,00 zł

Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez zabezpieczenie rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni przed niekontrolowanym spływem ścieków wskutek awarii sieci kanalizacyjnej na terenie LGR Zalew Wiślany.

4 SZKOLENIA ZDZ 2011-2013                    -            78 321,35 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

5 SZKOLENIA PUP 2014-2016                    -            41 995,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

6 DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY 2014                38 819,09 zł            34 146,34 zł Utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy. Zakup zagęszczarek, przecinarki, pompy szlamowej i młota.
7

STACJA UZDATNIANIA WODY – SUW

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”

2015

5 054 754,03 zł

(Wydatki poniesione przez Spółkę)

       4 024 572,57 zł

Poprawa jakości wody w aglomeracji Braniewo poprzez budowę SUW o wydajności godzinowej 200 m3/h  ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia żelaza i manganu oraz modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków.

8

ZSI – ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY 

„Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usługa w obszarze zarządzania mediami”

2017-2018             778 283,00 zł          388 535,00 zł

Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

9

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW   „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”

2017-2018         1   354 622,43 zł         891 958,30 zł

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych: 

1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10

- budynek biurowy

- budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny

- budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią

2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26

- budynek administracyjno – biurowy

10 LGR „Zalew Wiślany” – zakup urządzenia do przecisków :KRET” 2018             109 568,40 zł            39 855,00 zł Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych.
11 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019                    -            18 394,40 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

12 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2020                     -            16 712,00 zł

Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

13 DEZODORYZACJA – Budowa kurtyny antyodorowej na Kompostowni 2020                     -            36 036,58 zł Kurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych.
14 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021                      -             10 312,00 zł Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.
15 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022                         -              15 351, 20 zł Podniesienie kwalifikacji pracowników spółki.

                                                                                                                                         

                                                                              Wartość dofinansowania     9 015 610,50 zł